Serveis

Dret laboral i seguretat social

 • Inspeccions de Treball i Seguretat Social
 • Expedients de Regulació d’Ocupació
 • Accidents laborals
 • Acomiadaments i reestructuracions laborals
 • Modificacions de substancials de les condicions de treball.
 • Defensa davant la jurisdicció social i conciliacions laborals
 • Assessorament a l’empresa en el·leccions sindicals
 • Mediacions i conciliacions al Tribunal Laboral de Catalunya.
 • Assessorament, negociació i defensa en conflictes col·lectius
 • Negociació de convenis col·lectius
 • Gestió laboral: Assessorament laboral integral, incloent-hi la confecció dels rebuts de salari i cotitzacions a la seguretat social, altes, modificacions i baixes
 • Assessorament jurídic continuat en matèria jurídico-laboral mitjançant un contracte de tarifa plana jurídica o iguala

Dret civil

 • Redacció y revisió de tot tipus de contractes
 • Dret de successions: herències, reclamació de legítimes
 • Defensa davant la jurisdicció civil: judici monitori, canviari, ordinari, execucions, etc.

Dret immobiliari

 • Redacció y revisió de contractes (arrendament, compraventa, permuta…)
 • Assessorament en matèria d’arrendaments i propietat horitzontal. Defensa en procediments de desnonament
 • Informe jurídic i fiscal previ a operacions immobiliàries
 • Preparació i tramitació d’escriptures de compravenda, obra nova, divisió en règim de propietat horitzontal, segregacions, agrupacions, etc.

Dret fiscal

 • Inspeccions tributàries
 • Sancions tributàries
 • Liquidació d’impostos (ITP/AJD, Suc. i Donacions, Plusvàlua, …)
 • IRPF
 • Recursos econòmic-administratius

Dret mercantil

 • Dret dels negocis. Contractació mercantil amb clients, proveïdors i en el marc d’aliances estratègiques, tant a nivell nacional com internacional
 • Constitució, transformació, fusió i dissolució de societats.
 • Modificacions estatutàries, ampliacions i reduccions de capital
 • Assistència a Juntes i Consells
 • Compravenda d’empreses
 • Dret concursal: Assessorament i defensa tant de creditors com d’ empreses en situació d’insolvència al procediment de concurs de creditors.
 • Reestructuracions empresarials.
 • Defensa davant la jurisdicció mercantil: impugnació d’acords socials, accions de responsabilitat d’administradors

Dret administratiu

 • Expedients sancionadors
 • Procediments administratius
 • Defensa davant la jurisdicció contenciós-administrativa

Dret penal

 • Delictes contra la hisenda pública
 • Delictes econòmics
 • Responsabilitat dels administradors, delictes societaris
 • Delictes contra la els drets dels treballadors
 • Defensa davant la jurisdicció penal de persones físiques i jurídiques.
 • Compliance Penal

Demana més informació. Contacta amb noslatres